Rekrutacja do programu IB (po I klasie polskiego L.O.)

W czasie rekrutacji kandydaci przystępują do sprawdzianów z 6 przedmiotów wybranych do nauki w programie IB. Sprawdziany składają się z częsci pisemnych i części ustnych.