Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/18:

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Dzień otwarty

22 kwietnia 2017r. (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 10:30 spotkanie ogólne

godz. 12:00 spotkanie dla kandydatów do klasy z programem Matury Międzynarodowej

Klasy

W roku szkolnym 2017/18 planujemy otworzyć siedem klas pierwszych:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka.
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • klasę dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia,
 • klasę dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia
 • klasę dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: geografia lub  wiedza o społeczeństwie
 • klasę dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka.
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

 

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem http://warszawa.edu.com.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać i przynieść do szkoły. Jeżeli wniosek jest wnioskiem do kilku szkół jednocześnie to należy dostarczyć go wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

 

 

 

 

Informacje z roku 2016:

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się:

 • część pisemna - 20 maja 2016r. (piątek) o godz. 15:00
 • część ustna - w dniach 23 maja-31 maja 2016r

Część pisemna sprawdzianu będzie oceniana w skali 0-80 punktów. Do części ustnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%). Część ustna sprawdzianu będzie oceniana w skali 0-33 punktów. W sumie z obu części sprawdzianu będzie można uzyskać maksymalnie 113 punktów.

W dlaszej rekrutacji będą brały udział osoby, które uzyskają:

 • co najmniej 68 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 46 punktów (40%) do pozostałych klas dwujęzycznych

 Wynik sprawdzianu będzie mnożony przez 0,23 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

 

Formularze:

potwierdzenie woli + ankieta ucznia do liceum
akceptacja warunków programu Matury Międzynarodowej
wniosek o przyjęcie - rekrutacja uzupełniająca do liceum

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 20d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art 11 ust. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

„Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do ... publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej ...”

 

Punkty rekrutacyjne

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • zakres z historii i wos-u - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z przedmiotów przyrodniczych - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 20 punktów
  • część z języka obcego na poziomie podstawowym - maksymalnie 20 punktów
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • język polski - maksymalnie 20 punktów
  • matematyka - maksymalnie 20 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 20 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 20 punktów
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 13 punktów (paragraf 7 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty (paragraf 8 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian uzdolnień językowych - maksymalnie 25,99

SUMA: 200 punktów (do klas ogólnych) lub 225,99 (do klas dwujęzycznych)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Terminarz rekrutacji

na podstawie Zarządzenia nr 6 MKO z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

 • składanie wniosków o przyjęcie: 25-29 kwietnia i 9-18 maja 2016
 • sprawdzian kompetencji językowych: 20 maja 2016, godz. 15:00 (część pisemna) i 23-31 maja (część ustna)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 16 czerwca 2016, godz. 15:00
 • możliwość zmiany wyboru szkoły: 17-21 czerwca 2016
 • uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 24-28 czerwca 2016, do godz. 16:00
  • 24 czerwca - 10:00-15:45
  • 27 czerwca - 8:15-15:45
  • 28 czerwca - 8:15-16:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 15 lipca 2016, godz. 16:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 18-25 lipca 2016
  • 18-22 lipca - 8:15-15:45
  • 25 lipca - 8:15-16:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 26 lipca 2016, godz. 16:00

 

Rekrutacja uzupełniająca (UWAGA ZMIANY !!!)

(w przypadku gdy 26 lipca 2016 29 lipca 2016 będą wolne miejsca)

 

 • składanie wniosków o przyjęcie: 27 lipca-2 sierpnia 2016 1-8 sierpnia 2016
 • sprawdzian kompetencji językowych: 3 sierpnia 2016 9 sierpnia 2016, godz. 9:00
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu: 4 sierpnia 2016 10 sierpnia 2016
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 22 sierpnia 2016 25 sierpnia 2016, godz. 15:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, złożenie ankiety ucznia: 23-25 sierpnia 2016 26-31 sierpnia 2016; godz. 12:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 26 sierpnia 2016 31 sierpnia 2016, godz. 16:00