Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/22:

Ankiety:

Progi do poszczególnych oddziałów:

Oddział

Najniższa liczba punktów

(1MF) [D] fiz-mat (ang-niem,hisz,fra*,wlo,ros)

195,54

(1BChM) [O] biol-chem-mat (ang-niem,hisz,fra*,wlo,ros)

176,7

(1MG) [D] geogr-mat (ang-niem,hisz,fra*,wlo,ros)

194,78

(1PH) [D] hist-pol (ang-niem,hisz,fra*,wlo,ros)

190,14

(1ib) [M] (ang-fra,niem)

laureat *

* - wszyscy kandydaci w oddziale mają status laureata/finalisty olimpiady, a tym samym przysługuje im pierwszeństwo przyjęcia

Dzień otwarty:

Informacje w aktualnościach: http://www.batory.edu.pl/aktualnosci/263/dzien-otwarty

Podstawa prawna:

Klasy liceum czteroletniego

W roku szkolnym 2021/22 planujemy otworzyć sześć klas pierwszych liceum czteroletniego:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii i matematyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą "polską" jest realizowana w grupach międzyklasowych. Do wyboru są następujące języki obce:

 • język niemiecki (tylko kontynuacja)
 • język hiszpański (tylko kontynuacja)
 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • język rosyjski (tylko od podstaw)
 • język włoski (tylko od podstaw)

W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej do wyboru jest tylko kontynuacja języka francuskiego lub jezyka niemieckiego.

 

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.

 

Wnioski o przyjęcie

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę i część powiatów ościennych. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Podania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 31 maja do godz. 15:00.

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 7 czerwca 2021.

godz. 9:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M

godz. 13:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Ż

 

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Wyniki sprawdzianu z języka angielskiego

W systemie rekrutacji po zalogowaniu na koncie kandydata można znaleźć wynik sprawdzianu z języka angielskiego. Wyniki te są dostępne w zakładce "Punktacja". Sprawdzian był oceniany w skali 0-95 punktów. W naszej szkole próg do klas dwujęzycznych wynosi 38 punktów a do klas z Maturą Międzynarodową - 57 punktów. Osoby, które nie pisały (w tym zwolnione) powinny zobaczyć informację "nie przystąpił/a".

W szkole o godz. 15:00 zostanie wywieszona lista osób, które przystąpiły do sprawdzianu z informacją o przekroczeniu jednego z tych progów lub z informacją o nieprzekroczeniu żadnego z nich. Na listach w szkole nie będzie dokładnych wyników punktowych.

UWAGA. Część szkoł z klasami dwujęzycznymi z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania stosuje inne (niższe) progi tego egzaminu.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 132 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

 

Punkty rekrutacyjne

wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Komunikatu MEN z dnia 28 stycznia 2021 - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • klasy dwujęzyczne i MM: od 17 maja 2021 do 31 maja 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
  • klasa biol-chem: od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 7 czerwca 2021 w godz. 9:30-11:30 (I grupa) i 13:30-15:30 (II grupa). Przydział kandydatów do grup ogłosimy 2 czerwca na stronie internetowej.
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 17 czerwca 2021
 • możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowgo i złożenie nowego w tej samej lub innej szkole): do 21 czerwca 2021 oraz od 25 czerwca do 14 lipca w dni robocze w godz. 9:00-15:00 (nie można dopisać klasy dwujęzycznej bez uzyskanego wyniku sprawdzianu z języka angielskiego)
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 25 czerwca 2021, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 31 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 9 lipca 2021
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 25 czerwca 2021 - 14 lipca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 22 lipca 2021
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 23-30 lipca 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 2 sierpnia 2021, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB - 30 sierpnia 2021 (poniedziałek) o godz. 11.00 (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie - od 3 do 5 sierpnia 2021 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 2 sierpnia 2021)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 6 sierpnia 2021 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sparwdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 13 sierpnia 2021
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 sierpnia 2021
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 17-20 sierpnia 2021 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 23 sierpnia 2021

Nie znalazłaś/znalazłeś powyżej odpowiedzi

Może ją znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi