Ankiety dla uczniów zakwalifikowanych:

 

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/20:

Podstawa prawna:

Dzień otwarty:

6 kwietnia 2019 (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 9:00 spotkanie ogólne dla uczniów klas 8 szkół podstawowych (dla kandydatów do czteroletniego liceum)

godz. 10:30 spotkanie ogólne dla uczniów klas 3 gimnazjum (dla kandydatów do trzyletniego liceum)

godz. 12:00 spotkanie informacyjne o programie Matury Międzynarodowej

Klasy liceum trzyletniego (po gimnazjum)

W roku szkolnym 2019/20 planujemy otworzyć sześć klas pierwszych liceum trzyletniego:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii i matematyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: geografia lub  wiedza o społeczeństwie
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Klasy liceum czteroletniego (po szkole podstawowej)

W roku szkolnym 2019/20 planujemy otworzyć sześć klas pierwszych liceum czteroletniego:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii i matematyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą "polską" jest realizowana w grupach międzyklasowych

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas "Batorego" są następujące:

 • francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • niemiecki (od podstaw i kontynuacja)
 • rosyjski (od podstaw)
 • hiszpański (od podstaw)
 • włoski (od podstaw)

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się:

27 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 15:00 dla kandydatow do liceum czteroletniego (po szkole podstawowej)

31 maja 2019 (piątek) o godz. 15:00 dla kandydatów do liceum trzyletniego (po gimnazjum)

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 20d ust. 1 i 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art 149 ust. 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

Punkty rekrutacyjne w rekrutacji do liceum trzyletniego (po gimnazjum)

wyciąg na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ...

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • zakres z historii i wos-u - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z przedmiotów przyrodniczych - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 20 punktów
  • część z języka obcego na poziomie podstawowym - maksymalnie 20 punktów
   • wynik procentowy każdego z powyższych zakresów jest mnożony przez 0,2
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Punkty rekrutacyjne w rekrutacji do liceum czteroletniego (po szkole podstawowej)

wyciąg na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 13 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Zarządzenie nr 10 MKO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, .... na rok szkolny 2019/2020

 • składanie wniosków o przyjęcie: 13-20 maja 2019 w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 27 maja 2019, godz. 15:00 (dla kandydatów do liceum czteroletniego - po szkole podstawowej)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 31 maja 2019, godz. 15:00 (dla kandydatów do liceum trzyletniego - po gimnazjum)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 7 czerwca 2019, godz. 15:00
 • możliwość zmiany wyboru szkoły: 17-19 czerwca 2019
  • 17 czerwca w godzinach 10:00-15:00
  • 18 czerwca w godzinach 8:00-15:00
  • 19 czerwca w godzinach 8:00-16:00
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 24 czerwca 2019, godz. 9:00 (dla kandydatów do liceum czteroletniego - po szkole podstawowej) i 12:00 (dla kandydatów do liceum trzyletniego - po gimnazjum)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 26 czerwca 2019, godz. 10:00
 • uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 19 do 28 czerwca 2019, do godz. 16:00
  • 19 czerwca - 14:00-15:45
  • 21 czerwca - 12:00-15:45
  • 24-27 czerwca - 8:15-15:45
  • 28 czerwca - 8:15-16:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 lipca 2019, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 16-24 lipca 2019
  • 16 lipca - 12:00 - 15:45
  • 17-23 lipca - 8:45 - 15:45
  • 24 lipca - 8:45 - 10:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 25 lipca 2019, godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku gdy 25 lipca 2019 będą wolne miejsca)

 • składanie wniosków o przyjęcie: do 30 lipca 2019 do godz. 12:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 31 lipca 2019, godz. 9:00
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu: 5 sierpnia 2019, godz. 12:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 sierpnia 2019, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, złożenie ankiety ucznia: 19-27 sierpnia 2019; do godz. 16:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 28 sierpnia 2019, godz. 12:00