Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/20:

Szczegóły rekrutacji zarówno do klas pierwszych po gimnazjum jak i klas pierwszych po szkole podstawowej podamy na początku marca 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/19:

 

Dodatkowe dokumenty:

 

Podstawa prawna:

Dzień otwarty:

7 kwietnia 2018 (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 10:00 spotkanie ogólne

godz. 11:30 spotkanie dla kandydatów do klasy z programem Matury Międzynarodowej

 

Klasy

W roku szkolnym 2018/19 planujemy otworzyć siedem klas pierwszych:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: geografia lub  wiedza o społeczeństwie
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W klasach dwujęzycznych i w klasie z Międzynarodową Maturą w trakcie rekrutacji konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języjka obcego w klasach z maturą "polską" jest realizowana w więksozści oddziałów w grupach międzyklasowych

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas "Batorego" są następujące:

 • francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • niemiecki (od podstaw i kontynuacja)
 • rosyjski (od podstaw)
 • hiszpański (od podstaw)
 • włoski (od podstaw)

W niektórych klasach wybór ten może zostać ograniczony. W rekrutacji na rok 2018/19 w klasie dwujęzycznej biologiczno-chemicznej do wyboru będzie jedynie j. niemiecki (jako kontynuacja) i język hiszpański (od podstaw).

W klasie z Międzynarodową Maturą do wyboru jest jedynie język francuski (kontynuacja) i język niemiecki (kontynuacja).

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.

 

Wnioski

Wnioski wypełnia się w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem http://warszawa.edu.com.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać i przynieść do szkoły. Jeżeli wniosek jest wnioskiem do kilku szkół jednocześnie to należy dostarczyć go wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

W systemie rekrutacyjnym wypełnia się wspólny wniosek do maksymalnie 8 publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie i składa się go jedynie w szkole, z której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferncji.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 25 maja 2018 (piątek) o godz. 15:00. Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 20d ust. 1 i 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art 149 ust. 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemicznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

Punkty rekrutacyjne

na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 ...

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • zakres z historii i wos-u - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z przedmiotów przyrodniczych - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 20 punktów
  • część z języka obcego na poziomie podstawowym - maksymalnie 20 punktów
   • wynik procentowy każdego z powyższych zakresów jest mnożony przez 0,2
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (do klas ogólnych) lub 225,65 (do klas dwujęzycznych)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

na podstawie Zarządzenie nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019

 • składanie wniosków o przyjęcie: 10-18 maja 2018 w godz. 10:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 25 maja 2018, godz. 15:00
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 11 czerwca 2018, godz. 15:00
 • możliwość zmiany wyboru szkoły: 15-19 czerwca 2018
  • 15 czerwca w godzinach 10:00-15:00
  • 18 czerwca w godzinach 8:00-15:00
  • 19 czerwca w godzinach 8:00-16:00
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 20 czerwca 2018, godz. 10:00
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 22 czerwca 2018, godz. 10:00
 • uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 22-27 czerwca 2018, do godz. 16:00
  • 22 czerwca - 12:00-15:45
  • 25 czerwca - 8:15-15:45
  • 26 czerwca - 8:15-15:45
  • 27 czerwca - 8:15-16:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 lipca 2018, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 6-12 lipca 2018
  • 6 lipca - 12:00 - 15:45
  • 9-11 lipca - 8:45 - 15:45
  • 12 lipca - 8:45 - 10:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 12 lipca 2018, godz. 16:00

Rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku gdy 12 lipca 2018 będą wolne miejsca)

 • składanie wniosków o przyjęcie: do 16 lipca 2018
 • sprawdzian kompetencji językowych: 23 sierpnia 2018, godz. 10:00
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu: 24 sierpnia 2018, godz. 12:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 29 sierpnia 2018, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, złożenie ankiety ucznia: 29-30 sierpnia 2018; do godz. 16:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 31 sierpnia 2018, godz. 12:00