Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania gimnazjum, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej gimnazjum.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

Część pisemna
 1. Sprawność czytania:
  • rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
  • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
 2. Sprawność pisania:
  • formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

 

Część ustna
 1. Sprawność rozumienia ze słuchu:
  • rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi,
  • rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,
  • rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu.
 2. Sprawność mówienia:
  • formułowanie krótkich, płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości,
  • wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi,
  • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy,
  • wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób,
  • właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy.

 

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności (kursywą naznaczono struktury do opanowania biernego)
 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
  • Simple Present,
  • Present Continuous (Progressive),
  • Present Perfect,
  • Present Perfect Continuous (Progressive),
  • Simple Past,
  • Past Continuous (Progressive),
  • Simple Future
  • Past Perfect
  • Future Continuous (Progressive)
 2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 3. Zdania w trybie rozkazującym.
 4. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
 5. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 6. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
 7. Pytania typu Question Tag.
 8. Okresy warunkowe (typu 0, I, II).
 9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.
 10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to)
 11. Czasowniki regularne i nieregularne.
 12. Imiesłów czynny i bierny.
 13. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
 14. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),
 15. Przedimki – podstawowe użycie.
 16. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)
 17. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 18. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 19. Liczebniki – główne i porządkowe.
 20. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
 21. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.