Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/18:

Druki do ściągnięcia:

Dzień otwarty:

22 kwietnia 2017r. (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 10:00 spotkanie ogólne

godz. 12:00 spotkanie dla kandydatów do klasy z programem Matury Międzynarodowej

Klasy

W roku szkolnym 2017/18 planujemy otworzyć siedem klas pierwszych:

 • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka.
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia,
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii oraz  trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: geografia lub  wiedza o społeczeństwie
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Prawa i Administracji UW.
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka.
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Wnioski

Wnioski wypełnia się w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem http://warszawa.edu.com.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać i przynieść do szkoły. Jeżeli wniosek jest wnioskiem do kilku szkół jednocześnie to należy dostarczyć go wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się:

 • część pisemna - 26 maja 2017 (piątek) o godz. 15:00
 • część ustna - w dniach 29 maja-8 czerwca 2017

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%). Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów. W sumie z obu części sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 113 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 68 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 46 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,23 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 20d ust. 1 i 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art 149 ust. 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemicznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

Punkty rekrutacyjne

na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 ...

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • zakres z historii i wos-u - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z przedmiotów przyrodniczych - maksymalnie 20 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 20 punktów
  • część z języka obcego na poziomie podstawowym - maksymalnie 20 punktów
   • wynik procentowy każdego z powyższych zakresów jest mnożony przez 0,2
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,99 punktów

SUMA: 200 punktów (do klas ogólnych) lub 225,99 (do klas dwujęzycznych)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

na podstawie Zarządzenie nr 20 MKO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów ... na rok szkolny 2017/2018

 • składanie wniosków o przyjęcie: 8-19 maja 2017 w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 26 maja 2017, godz. 15:00 (część pisemna) i 29 maja-8 czerwca 2017 (część ustna)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 9 czerwca 2017, godz. 15:00
 • możliwość zmiany wyboru szkoły: 16-19 czerwca 2017
 • uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 23-28 czerwca 2017, do godz. 16:00
  • 23 czerwca - 10:00-15:45
  • 26 czerwca - 8:15-15:45
  • 27 czerwca - 8:15-15:45
  • 28 czerwca - 8:15-16:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 5 lipca 2017, godz. 16:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 6-14 lipca 2017
  • 6-7 i 10-13 lipca - 8:15-15:45
  • 14 lipca - 8:15-12:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 14 lipca 2017, godz. 16:00

Rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku gdy 14 lipca 2017 będą wolne miejsca)

 • składanie wniosków o przyjęcie: do 14 sierpnia 2017
 • sprawdzian kompetencji językowych: 22 sierpnia 2017, godz. 9:00 UWAGA, poprzednio podaliśmy błędną datę 23 sierpnia 2017
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu: 24 sierpnia 2017, godz. 12:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 28 sierpnia 2017, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, złożenie ankiety ucznia: 29-30 sierpnia 2017; do godz. 16:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 31 sierpnia 2017, godz. 16:00