Władysława Wasilewska

(1922-2004)

Władysława Wasilewska

Bibliotekarz, nauczyciel, literaturoznawca, redaktor naczelna miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w latach 1976-1998, Honorowy Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, autorka i redaktor licznych prac z zakresu wiedzy o książce i bibliotekoznawstwie. Uchodziła w środowisku zawodowym za swoistą „encyklopedię wiedzy” bibliotekarskiej i humanistycznej.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w Krakowie w 1945 roku. Studia filologiczne rozpoczęte na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła w Warszawie uzyskaniem dyplomu magistra polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1952). Gruntowna wiedza historycznoliteracka, językoznawcza i rozległe zainteresowania humanistyczne otworzyły Jej drogę do pracy pedagogicznej i badawczej w dziedzinie literaturoznawstwa. Wybrała bibliotekarstwo a dodatkowo zajmowała się opracowywaniem dzieł Stefana Żeromskiego.

Władysława Wasilewska w latach 1959-1983 pracowała w bibliotece szkolnej Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Wspólnie z Różą Wykową włożyła ogromną pracę w uporządkowanie zbiorów i dokumentacji oraz utworzenie pierwszego w szkołach warszawskich warsztatu informacyjnego dla uczniów, tworząc w sposób profesjonalny nowoczesną bibliotekę szkolną. Zorganizowała od podstaw bibliotekę, czyniąc z niej wzorcową placówkę, z innowacyjnymi jak na owe czasy rozwiązaniami, jak działowy układ zbiorów, wolny dostęp do półek, bogaty warsztat informacyjny, ułatwiający znajdowanie materiałów wspomagających proces nauczania i uczenia się. Szczególnie wiele troski poświęciły obie tworzeniu różnego rodzaju kartotek zagadnieniowych: bibliograficznych, tekstowych, ilustracji, portretów, materiałów do obchodów rocznic i uroczystości szkolnych. Kartoteki z Liceum Batorego były nowością, a tematów (haseł przedmiotowych) w kartotekach było dużo, starano się bowiem opracować bazę bibliograficzną do wszystkich przedmiotów nauczania. W 1976 roku w stołecznym konkursie bibliotek szkolnych nasza zajęła I miejsce. Biblioteka w Batorym szybko stała się placówką wykorzystywaną przez warszawskie Kuratorium oraz ośrodki metodyczne w doskonaleniu bibliotekarzy szkolnych i propagowaniu nowoczesnych metod pracy z czytelnikami.

Władysława Wasilewska była gorącą zwolenniczką przygotowania uczniów do samokształcenia, do rozbudzania w nich pasji poznawczych, do wykorzystywania wyszukanych umiejętnie źródeł informacji w nauce szkolnej, w rozwiązywaniu różnych problemów, w pracy twórczej. Znakomicie potrafiła rozbudzać zainteresowania młodych ludzi poprzez kontakt z książką. Zapisała się w pamięci wielu roczników absolwentów szkoły jako wspaniały nauczyciel, przyjaciel młodzieży.

Jej pracowitość, sumienność, prospołeczna postawa zostały dostrzeżone i nagrodzone licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Honorowego Członka SBP, Nagrodą im. Heleny Radlińskiej III stopnia.

Ostatnie spotkanie z Władysławą Wasilewską miało miejsce w Jej ukochanej szkole 15. marca 2003 roku na zorganizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich VIII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem "Pasja czytania". Podczas obrad Forum spotkała się ze swymi współpracownikami i wychowankami.

Władysława Wasilewska zmarła 12. lutego 2004 roku. Na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym pożegnało Ją liczne grono przyjaciół, znajomych, wśród nich delegacja nauczycieli i młodzieży z naszego liceum z pocztem sztandarowym.

7. marca 2005 roku w bibliotece szkolnej odbył się wieczór wspomnień poświęcony Władysławie Wasilewskiej, podczas którego powstał pomysł uhonorowania Jej zasług poprzez nadanie bibliotece szkolnej imienia Władysławy Wasilewskiej.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z 29. sierpnia 2008 roku biblioteka szkolna otrzymała imię Władysławy Wasilewskiej.