Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc socjalna obejmuje niżej wymienione formy wsparcia:

 

  • Stypendium "Posiłek dla ucznia"

Z dofinansowania obiadów szkolnych mogą skorzystać uczniowie pochodzący z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej  sytuacji materialnej oraz w uzasadnionych przypadkach losowych, w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie  dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

pobierz wniosek

  • Wyprawka szkolna

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 9 września 2016r.

Pobierz instrukcję i wzory dokumentów

 

  • Stypendium szkolne

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać w szkołach w terminie do dnia 15 września 2016r.

Pobierz instrukcję i wzory dokumentów

 

  • Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pobierz instrukcję i wzory dokumentów

 

  • Stypendium dzwonek na obiad

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, w których rodzinie łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 800 PLN.

Termin składania wniosków poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej upływa 15 września 2016r.

Termin naboru uzupełniającego zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych. Planowany termin ok. końca 2016 roku.

 

  • Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie warszawskich szkół (po ukończeniu kl. 3 szkoły podstawowej) i uczelni, u których łączny miesięczny średni dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1100zł, posiadający średnią ocen za ostatni rok nauki co najmniej 4,0 i którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykazywali zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

 

Terminy dla uczniów

I nabór

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2016r. na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2016 roku.

W związku z tym, że 31 lipca przypada w niedzielę, w tym roku wyjątkowo przedłużamy termin składania wniosków do 1 sierpnia br.

II nabór

Wnioski można składać do 30 listopada 2016 roku na okres stypendiualny od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

 

Terminy dla maturzystów i studentów

I nabór

Wnioski można składać do 30 września 2016 roku na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

II nabór

Wnioski można składać do 30 listopada 2016 roku na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.