WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

1.    W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

•    w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

•    klasach I branżowych szkół I stopnia,

•    liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

        2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

•    w klasach II i III szkoły podstawowej,

•    klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

•    klasach I branżowych szkół I stopnia,

•    liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2017 r. (w sekretariacie)

Link do wzoru wniosku wraz z instrukcją:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/14928-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20172018

 

STYPENDIUM SZKOLNE i ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

 

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

 

 

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r. (w sekretariacie)

 

 

Link do wniosków wraz z instrukcją:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

 

Dofinansowanie obiadów STYPENDIUM "POSIŁEK DLA UCZNIA"

 

O dofinansowanie obiadów w szkole może ubiegać się uczeń w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, składając do dyrektora szkoły wniosek wraz z załączoną decyzją odmowną  ośrodka pomocy społecznej.