WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

1.    W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

•    w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

•    klasach I branżowych szkół I stopnia,

•    liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

        2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

•    w klasach II i III szkoły podstawowej,

•    klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

•    klasach I branżowych szkół I stopnia,

•    liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 14 września 2018 r. (w sekretariacie)

Link do wzoru wniosku wraz z instrukcją:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i 

 

STYPENDIUM SZKOLNE i ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
 

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w szkole w terminie do 14 września 2018 r. (w sekretariacie)

 

Link do wniosków wraz z instrukcją:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i 

 

Dofinansowanie obiadów STYPENDIUM "POSIŁEK DLA UCZNIA"
O dofinansowanie obiadów w szkole może ubiegać się uczeń w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, składając do dyrektora szkoły wniosek wraz z załączoną decyzją odmowną  ośrodka pomocy społecznej.

 

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy spełnić następujące kryteria:
  • uzyskanie średniej ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższej niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole ponadpodstawowej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku
  • udokumentowana aktywność społeczno - kulturalna ucznia od 1 września 2017
  • potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)

Regulamin
Wniosek o przyznanie stypendium

Więcej szczegółów na stronie:
 
Wnioski z załącznikami należy składać do 21 września 2018.