Patronat naukowy UW Wydziału Biologii

W październiku 2016 r. pomiędzy Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Agnieszką Mostowską, a Liceum Stefana Batorego reprezentowanym przez Dyrektora Barbarę Kordas została podpisana umowa patronacka o współpracy dydaktycznej, w ramach której patronatem zostały objęte klasy biologiczno-chemiczne i z Maturą Międzynarodową w Liceum Stefana Batorego.

 

W ramach patronatu nad klasami Uczelnia zobowiązuje się do współpracy służącej rozwojowi edukacji biologicznej, w tym m.in. umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych zajęciach, w szczególności laboratoryjnych, prowadzonych na Wydziale Biologii UW, umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię oraz przedstawienia uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Biologii UW.

 

Koordynatorem działań z ramienia Szkoły jest p. Katarzyna Zaremba, nauczycielka biologii w programie polskim i programie Matury Międzynarodowej.

 

Patronat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia 2017 r. została podpisana umowa patronacka o współpracy dydaktycznej  z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM).

Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego umowę podpisał prof. Krzysztof Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – absolwent Liceum Batorego a ze strony Liceum, dyrektor Barbara Kordas. W uroczystości podpisania umowy wzięła udział dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która będzie koordynować działania. Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest p. Krystyna Zapędowska, nauczycielka chemii.

Zgodnie z zawartą umową patronat, którym została objęta Szkoła potrwa trzy lata i umożliwi uczniom z klas licealnych biologiczno-chemicznych  m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet  i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

 

 

Patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W kwietniu 2017 roku została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, a Wydziałem Prawa i Administracji UW. Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego umowę podpisał prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a ze strony liceum, dyrektor Barbara Kordas.

 

Zgodnie z zawartą umową w ramach przedsięwzięcia WPiA obejmie wsparciem klasy humanistyczne, a od 1 września 2017 klasa pierwsza licealna humanistyczna, będzie klasą akademicką Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

Osobami koordynującymi ww. współpracę są: z ramienia szkoły p. Marcin Miros, a ze strony Wydziału mgr Paweł Piwowar.

 

Patronat Politechniki Warszawskiej

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie dołączyło do grona szkół objętych patronatem Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania, które odbyło się 19 września 2017 r. na Politechnice Warszawskiej, porozumienie w tej sprawie podpisali Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW oraz Dyrektor II LO - Barbara Kordas.

 

Współpraca zakłada m.in. wspieranie uczniów klas matematyczno-fizycznych oraz klas IB w zakresie propagowania i rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi, a także ułatwianie nauczycielom i uczniom Szkoły korzystania z bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia.

 

Politechnika Warszawska od lat jest uczelnią, którą chętnie wybierają najzdolniejsi absolwenci liceów z całej Polski, w tym laureaci olimpiad i konkursów. Na tym polu powody do dumny ma nasze Liceum. W zeszłym roku uczniowie szkoły zajęli II miejsce w Międzynarodowych Zawodach w modelowaniu matematycznym, które odbyły się w Singapurze. Porozumienie z PW ma pomóc jeszcze bardziej rozwijać pasje licealistów w tym obszarze.

 

Koordynatorem działań z ramienia Liceum jest p. Tomasz Lechowski, nauczyciel matematyki w programie polskim i programie Matury Międzynarodowej.

 

Patronat Szkoły Głównej Handlowej

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Kordas 4 października 2017 zawarło umowę o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Marka Rockiego na rok szkolny 2017/18.

 

Zważywszy na wspólny cel Uczelni i Liceum, jakim jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim Strony umowy postanawiają podjąć współpracę polegającą na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka SGH”.

 

W ramach przedsięwzięcia Uczelnia obejmuje wsparciem klasę II licealną matematyczno-geograficzną dwujęzyczną. Osobą koordynującą przedsięwzięcie z ramienia szkoły jest p. Agata Lesińska–Domagała, nauczycielka języka angielskiego.

 

Patronat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka – Dziekana Wydziału Zarządzania UW a II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego reprezentowanym przez Panią Barbarę Kordas – dyrektora Liceum, 30 października 2017 roku została zawarta umowa o współpracy polegająca na wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Klasa uniwersytecka pod patronatem Wydziału Zarządzania UW”.

 

Wydział Zarządzania UW w ramach przedsięwzięcia obejmie wsparciem akademickim pierwszą klasę matematyczno-geograficzną dwujęzyczną oraz zainteresowanych uczniów z innych klas licealnych w tym z programu Matury Międzynarodowej, mając na uwadze realizację wspólnych celów Szkoły i Wydziału Zarządzania jakimi są m.in. upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, wypracowanie programów naukowo-dydaktycznych i konkursów wspierających rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie uczniów w procesie kształtowania orientacji edukacyjnej i zawodowej.

 

Koordynatorem działań ze strony szkoły jest p. Filip Basaj nauczyciel geografii.