24 marca 2017

 

Zespół Szkół nr 66 w Warszawie bierze udział w realizacji projektu "Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 . W ramach projektu, nauczyciele Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie uzyskają lub podniosą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

            Projekt jest realizowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy. Partnerem w projekcie jest firma szkoleniowa Explo Barbara Ochman Wiktor Siegel.

 Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego nauczycieli szkół śródmiejskich oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 - objęcie wsparciem szkół biorących udział w projekcie

- doradztwo indywidualne i grupowe dla uczniów

- szkolenia i studia podnoszące kwalifikacje nauczycieli

- utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA)

- zakup sprzętu

- wizyty studyjne w zakładach pracy

- uruchomienie interaktywnego portalu internetowego

- dwie edycje konkursu dla uczniów "Jaka praca się opłaca"

- dwie edycje śródmiejskich targów pracy

Projekt finansowany jest z Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 514 907.20 zł. Kwota dofinansowania: 397 203,80 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 117 703,40 zł wniesie Dzielnica Śródmieście poprzez udostępnienie bazy szkoleniowej.

 

 Projekt rozpisany jest na dwa lata i zakończy się 31 grudnia 2018r.

Załączniki:

Informacje o projekcie

 

Regulamin rekrutacji do projektu

Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Karta zgłoszenia udziału

Deklaracja uczestnictwa